Hồng baby – Màu Mỹ mix

Hồng baby – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Red 36 – Cam đỏ

Red 36 – Cam đỏ

Giá bán: 40.000 đ

Cam tươi – Yellow 6

Cam tươi – Yellow 6

Giá bán: 40.000 đ

Hồng dâu – Màu Mỹ mix

Hồng dâu – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Màu khoáng Đen

Màu khoáng Đen

Giá bán: 40.000 đ

Màu khoáng Red oxide

Màu khoáng Red oxide

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ dâu – Màu Mỹ mix

Đỏ dâu – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng nude – Màu Mỹ mix

Hồng nude – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng đất – Màu Mỹ mix

Hồng đất – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Cam nude – Màu Mỹ mix

Cam nude – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng đào – Màu Mỹ mix

Hồng đào – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ lạnh – Màu Mỹ mix

Đỏ lạnh – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Hồng cam – Màu Mỹ mix

Hồng cam – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Cam Hồng Đất- Màu Mỹ mix

Cam Hồng Đất- Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Cam Cháy – Màu Mỹ mix

Cam Cháy – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Đỏ tươi – Màu Mỹ mix

Đỏ tươi – Màu Mỹ mix

Giá bán: 40.000 đ

Dầu phân tán hạt màu

Dầu phân tán hạt màu

Giá bán: 70.000 đ

Cam đất

Cam đất

Giá bán: 40.000 đ

Sáp Carnauba

Sáp Carnauba

Giá bán: 90.000 đ

Neon red – Đỏ neon

Neon red – Đỏ neon

Giá bán: 40.000 đ